THE PHURBA TIMES Headline Animator

CHANGE IS POSSIBLE

"No doubt, there are ways. What we just need is WILL. WILL for Change, WILL for Action. Then, Why in Dillema? Let's say YES to Life. :)Yes. - Phurba, the WASH Man

Thursday, May 30, 2013

गु गजल

By: Phurba Sange Moktan

गु बहार हो उपकार हो, जीवजातीको कारीगर हो।  
गु नै श्वास्थ्य, प्रतिस्ठा अनी मोक्ष प्राप्तिको आधार हो।

जाने गु मोहर हो, नजाने गु फोहर हो। 
प्रयोगमा आए रोपनी आना धुर हो, खेर गयो झुर भो।

चिन्तन, मनन, छलफल गरौ अपार। 
बुझौ गु मा शक्ती छ, गु को महिमा अपरम्पार। 

जय गुदेव!!!   :)

No comments:

Post a Comment